Demonweb Pits

Hitte in Blackrim
Het vuur laait op

Na de veiligheid van de toren verlaten te hebben, besloten de helden richting Blackholm te trekken, terwijl Willum (inmiddels benoemd tot terreinknecht van de helden) de toren onder zijn hoede nam.

Na afgewezen te zijn door de wachters op de poort van Blackholm, die zich stug vasthielden aan het bevel van de koning, lieten zij hun gouden deur achter bij de poort en zochten de paladijnen van de Orde van de Zilveren Zon op.

De paladijnen vertelden de helden het gerucht dat Blackrim, een stad achter de bergpas, nog veilig zou zijn en vertelden de helden over de legende van het zwaard: LichSlayer, dat in Valor’s Rest zou rusten en beroemd is om de het wapen te zijn waarmee de genadeklap aan de Necromancer werd uitgedeeld, eeuwen geleden.

Nadat Will op verzoek van de paladijnen het dode lichaam van hun leider gepreserveerd had en de paladijnen richting de toren trokken om deze te bewaken, vervolgden de helden hun reis, ditmaal richting Blackrim.

Eenmaal aangekomen, ontmoetten zij Ehlonna, een jong mensenmeisje dat ogenschijnlijk een krachtige druïde is en de wonden en fear spells van Kurbag, de Half-Orc, genas.

Een interessant bezoekje met de burgemeester later, claimde Will de alchemist des huizes ( Alfred) om in de toren te helpen met een oplossing tegen de dreigende kwade machten in de wereld.

Na een fixe ruzie kwam de groep weder tot elkaar, toen zij de boodschap kregen dat Jozef zich in de vuurgrot bevond. Een grot, waar zij al spoedig op audiëntie kwamen bij de Heer van Vuur en waar Kurbag de test van vuur, een pure vlam recht door het met razernij overstromende hart, doorstond en zo aan hem zijn waarde bewees.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.